Obchodné podmienky pre služby poskytované cez www.autobazarvolt.sk

1. Poskytovateľ (Web Web, v.o.s., so sídlom Malý Lég 1070, Lehnice 93037, IČO: 44 734 921, DIČ DPH: SK2022835188), poskytuje služby sprostredkovania či priameho predaja motorových vozidiel vo vlastníctve firmy, objednávateľovi na základe kúpno predajnej zmluvy podpísanej osobne na obchodnom mieste alebo vzdialene podpisom overeným príslušnými úradmi krajiny. Kupujúci podpísaním kúpno predajnej zmluvy súhlasí s obchodnými podmienkami uverejnenými na tomto webovom sídle.

2. Poskytovateľ poskytuje kupujúcemu vozidlá na základe aktuálnej ponuky alebo priamej objednávky podľa požiadaviek zákazníka. Pokiaľ je auto dovezené na základe individuálnej požiadavky klienta, je potrebné vopred zložiť zálohu vo výške 20% kúpnej ceny vozidla. V prípade ak nedôjde k realizácii obchodu z viny kupujúceho, táto záloha prepadne v prospech predávajúceho na úhradu nákladov súvisiacich s dovezením vozidla. V prípade ak nedôjde k realizácii obchodu z viny predávajúceho, je záloha vrátená kupujúcemu v plnej výške. Pri objednávke vozidla je možné objednávku podpísať osobne na obchodnom mieste predávajúceho,  alebo elektronickým potvrdením cez email a uhradením zálohy na účet predávajúceho.

3. Poskytovateľ poskytuje kupujúcemu v prípade potreby aj možnosť prihlásenia motorového vozidla do evidencie vozidiel na kupujúceho podľa aktuálne platných zákonov SR za cenu dohodnutú pri podpise zmluvy. Cena za tieto služby bude samostatne uvedená v kúpno predajnej zmluve.

4. Platbu je možné realizovať bankovým prevodom na účet predávajúceho vedeného v pobočke zahraničnej banky:
Fio banka a.s.
IBAN: SK85 8330 0000 0023 0116 7102
alebo v hotovosti v súlade s aktuálnym znením Zákona č. 289/2008 Z. z.  o používaní elektronickej registračnej pokladnice a evidencie tržieb v SR.

5. V cene vozidla nie sú zahrnuté prípadné služby za prihlásenie vozidla do evidencie alebo poplatok za dovezenie vozidla kupujúcemu na požadovanú adresu. V prípade ak predávajúci dáva záruku na niektoré časti vozidla, na určitú dobu alebo prejdené kilometre, sú tieto záruky uvedené priamo v kúpno predajnej zmluve. Predávajúci neberie záruky za vady alebo opotrebenie, ktoré vyplývajú z veku a technického stavu vozidla k dátumu podpisu kúpnej zmluvy .

6. Predávajúci predáva vozidlo v stave v akom je prezentované kupujúcemu bez nároku na iné príslušenstvo k vozidlu. Množstvo paliva alebo stav nabitia elektromobilu sú súčasťou kúpnej zmluvy.

7. V prípade skúšobnej jazdy kupujúcim, berie kupujúci plnú zodpovednosť za škody spôsobené na vozidle. Predávajúci si vyhradzuje právo na poskytnutie možnosti skúšobnej jazdy kupujúcemu. Pred skúšobnou jazdou poskytne Kupujúci svoje osobné údaje  z občianskeho a vodičského preukazu Predávajúcemu v súlade so Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.   
V prípade odopretia tejto požiadavky, je možné realizovať skúšobnú jazdu iba zamestnancovi povereného predávajúcim.
Počas skúšobnej jazdy musia byť dodržiavané všetky pravidlá cestnej premávky v súlade so Zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke po poslednej novelizácii. 

Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto internetových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva prevádzkovateľ. Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v nasledovných prípadoch:

  • spracúvanie osobných údajov pri prijatí objednávky
  • pri kontaktovaní poskytovateľa cez email alebo sociálne siete (ďalej iba elektronicky)
  • spracúvanie osobných údajov pri skúšobnej jazde
  • spracúvanie osobných údajov pri podpísaní kúpnej zmluvy
  • spracúvanie osobných údajov pri vybavovaní prepisu motorového vozidla

2. Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje:

  • pri prijatí objednávky a kontaktovaní poskytovateľa / meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby/
  • pri skúšobnej jazde / meno a priezvisko, poštová adresa, číslo OP, číslo vodičského preukazu Dotknutej osoby/
  • pri podpise kúpnej zmluvy a prepise motorového vozidla /meno a priezvisko, poštová adresa, číslo OP, rodné číslo Dotknutej osoby/

3. Právnym základom spracovania osobných údajov pri vybavovaní objednávok je plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom týchto stránok) medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť. Tieto osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. v prípade niektorých údajov na daňových dokladoch minimálne po dobu 10 rokov.

4. Osobné údaje, ktoré budú ďalšiemu prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby daným prevádzkovateľom.Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorý tieto údaje spracúva. Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného elektronicky, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

5. Právnym základom spracovania osobných údajov pri registrácii na webových stránkach je plnenie práv a povinností pri poskytovaní služieb spojených s užívateľským účtom, ktoré by inak nebolo možné poskytovať v plnom rozsahu.Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s užívateľským účtom, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

6. Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ služieb spočívajúcich v zaistení riadnej prevádzky týchto webových stránok, pri ktorých môže prísť do styku s osobnými údajmi, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“).

7. Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

8. Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.